Deklaracja dostępności serwisu BIP CSIR Augustów

Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP CSIR Augustów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP CSIR Augustów.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: https://bip.csir.augustow.eu/resource/983/4598/Raport+o+stanie+zapewniania+dost%25C4%2599pno%25C5%259Bci..pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bućko, adres poczty elektronicznej lukasz.bucko@basenaugustow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 876436758. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Michał Dariusz Paruch

Adres organu odwoławczego:

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: michal.paruch@basenaugustow.pl

Telefon organu odwoławczego: 876436758

Dostępność architektoniczna

I. Pływalnia miejska i siłownia, lodowisko ul. Sucharskiego 15.

1. Przestrzenie komunikacyjne budynku Pływalni są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody i dźwig dla niepełnosprawnych).2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznychw budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek posiada rampę podjazdową i dźwig dla niepełnosprawnych, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie nie ma podnośnika basenowego transportującego osoby bezpośrednio do wody.3. W budynku na poziomie parteru są trzy sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, obsługa szatni i kasy Pływalni.5. Wejście na lodowisko możliwe tylko schodami. Brak dźwigu dla niepełnosprawnych.6. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku, od strony ul. Sucharskiego, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), Rampa podjazdowa oddalona o 12 m.7. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.8. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie Pływalni nie ma takich możliwości.9. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniaw inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

II. Stadion wielofunkcyjny, korty tenisowe, Orlik, boisko ze sztuczną nawierzchnią i siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary” przy ul. Tytoniowej 1.

1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu obiektów i ciągów pieszo – komunikacyjnych między obiektami w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, obsługa stadionu.3. W budynku od ul. Tytoniowej wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak dźwigu dla niepełnosprawnych.4. Od ul. Ułanów Krechowieckich istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome) oraz rampa zjazdowa.5. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – naterenie obiektów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, tylko do poruszania się w ciągach pieszo – komunikacyjnych – zakaz wprowadzania zwierząt na teren boisk.6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

III. Baza Kajakarzy i Skatepark przy ul. Rybackiej.

1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych (w bazie kajakarzy korytarze na jednym poziomie).2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu obiektów i ciągów pieszo – komunikacyjnych między obiektami w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, obsługa Bazy Kajakarzy.3. W budynku Bazy Kajakarzy istnieje jeden sanitariat oraz prysznice dostoswane dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz istnieje jeden sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.4. Od ul. Rybackiej istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome) oraz obniżony wjazd z parkingu na ciąg pieszo – komunikacyjny prowadzący do Bazy Kajakarzy.5. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – naterenie obiektów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, tylko do poruszania się w ciągach pieszo – komunikacyjnych – zakaz wprowadzania zwierząt do pomieszczenia siłowni oraz na elementy Skateparku.6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochronyprzeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

IV. Molo Radiowej Trójki wraz z Toaletami.

1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.2. W wolnostojących toaletach przy Molo Radiowej Trójki istnieje jeden sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.3. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – naterenie Mola Radiowej Trójki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.4. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie Mola Radiowej Trójki oraz Toalet nie ma takich możliwości.

V. Wyciąg Nart Wodnych wraz z pomostami przy plaży „POSTiW”.

1. Parking przy Wyciągu Nart Wodnych posiada dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome i pionowe).2. Obiekt nie posiada ułatwionego dojścia dla osób niepełnosprawnych.3. Obiekt nie posiada sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 4. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

VI. Plaża „Bielnik” wraz z infrastrukturą.

1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.2. Siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.3. Na parkingu przy plaży „Bielnik” istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome i pionowe).4. Obiekt nie posiada sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.5. Zapewnienie wstępu na teren osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie plaży „Bielnik” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online –nie ma takich możliwości.

Udogodnienia