Plan finansowy 2003 rok

PLAN FINANSOWY NA 2003 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Stan środków obrotowych na pocz. roku -                   33 867,00 zł
 Przychody
§§ Plan
069 - wpływy z różnych opłat                       6 000,00 zł
075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorilnego                     35 000,00 zł
083 - wpływy z usług                 1 128 667,00 zł
092 - pozostałe odsetki                       4 000,00 zł
097 - wpływy z różnych dochodów                       7 000,00 zł
265 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy                   430 000,00 zł
SUMA                1 610 667,00 zł
Wydatki (koszty)
§§ Plan
3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       8 000,00 zł
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   541 000,00 zł
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     47 000,00 zł
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                   104 000,00 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy                     15 000,00 zł
4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       6 000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia                   120 000,00 zł
4260 - zakup energii                   500 000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych                   200 000,00 zł
4410 - podróże słuzbowe krajowe                       4 554,00 zł
4430 - Różne opłaty i składki                     10 000,00 zł
4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     19 246,00 zł
SUMA                1 574 800,00 zł
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku                       2 000,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2003-10-01

Opublikował: Radosław Czerwiński

Data publikacji: 2003-10-01