Bilans 2004

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31.12.2004r.
Adresat:
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczeń
Centrum Sportu i Rekreacji
w AugustowieNumer identyfikacyjny REGON
AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe  15 720 812,84 zł  15 268 923,44 zł A. Fundusz  15 720 194,64 zł  15 329 620,01 zł
I. Wartości niematerialne i prawne  -    -   I.Fundusz jednostki  15 686 946,09 zł  15 268 305,24 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe  15 720 812,84 zł  15 268 923,44 zł II. Wynik finansowy netto  33 248,55 zł  61 314,77 zł
1. Środki trwałe  15 720 812,84 zł  15 268 923,44 zł 1.1. Zysk netto (+)  33 248,55 zł  61 314,77 zł
1.1. Grunty  -    -   1.2. Strata netto (-)    
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  15 656 585,02 zł  15 228 940,90 zł III. Nadwyżka środków obrotowych (-)  -    -  
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  6 806,19 zł  1 701,51 zł IV.  Odpis z wyniku finansowego (-)  -    -  
1.4. Środki transportu  -    -   V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  -    -  
1.5. Inne środki trwałe  57 421,63 zł  38 281,03 zł VI. Inne  -    -  
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)  -    -   B. Fundusze celowe  -    -  
3. Środki przekazane na poczet inwestycji  -    -   1.1. ..................  -    -  
III. Należności długoterminowe  -    -   1.2. ..................  -    -  
IV Długoterminowe aktywa finansowe  -    -   C. Zobowiązania długoterminowe  -    -  
1.1. Aktywa i udziały  -    -   D. Zobowiązania krotkoterminowe i fundusze specjalne  159 131,57 zł  135 168,59 zł
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe  -    -   I. Zobowiązania krótkoterminowe  143 284,69 zł  111 236,30 zł
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  -    -   1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  81 603,05 zł  43 124,58 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  -    -   1.2. Zobowiązania wobec budżetów  4 053,97 zł  6 940,16 zł
B. Aktywa obrotowe  158 513,37 zł  195 865,16 zł 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych  8 777,08 zł  9 644,46 zł
I. Zapasy  831,81 zł  487,15 zł 1.4. Zobowiązania z tytulu wynagrodzeń  47 064,19 zł  50 222,33 zł
1.1. Materiały  831,81 zł  487,15 zł 1.5. Pozostałe zobowiązania  1 786,40 zł  1 304,77 zł
1.2. Półprodukty i produkty w toku  -    -   1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)  -    -  
1.3. Produkty gotowe  -    -   1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budzetowych  -    -  
1.4. Towary  -    -   1.8. Rezerwy na zobowiązania    
II. Nalezności krótkoterminowe  21 139,61 zł  33 126,48 zł II Fundusze specjalne  15 846,88 zł  23 932,29 zł
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  1 230,97 zł  5 263,08 zł 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  15 846,88 zł  23 932,29 zł
1.2. Nalezności od budżetów  1 964,40 zł  8 382,24 zł 1.2. Inne fundusze  -    -  
1.3. Nalezności z tytułu ubezpieczeń społecznych  -    -   E. Rozliczenia międzyokresowe  -    -  
1.4. Pozostałe nalezności  17 944,24 zł  19 481,16 zł I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  -    -  
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  -    -   II. Inne rozliczenia międzyokresowe  -    -  
III. Środki pieniężne  136 541,95 zł  162 251,53 zł F. Inne pasywa  -    -  
1.1. Środki pieniężne w kasie  -    2 771,52 zł    -    -  
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  136 541,95 zł  159 480,01 zł    -    -  
1.3. Inne środki pieniężne  -    -      -    -  
IV Krótkotermionowe papiery wartościowe  -    -      -    -  
V. Rozliczenia międzyokresowe  -    -      -    -  
C. Inne aktywa  -    -      -    -  
           
Suma aktywów  15 879 326,21 zł  15 464 788,60 zł Suma pasywów  15 879 326,21 zł  15 464 788,60 zł
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszowe odpowiednio
     o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.608,42
2. Odpisy aktualizacyjne należności .........................................................................
3.Umorzenie pozostałych środków trwałych - 278.405,53
Radosław Czerwiński 05-03-25 Andrzej Zarzecki
.......................................................... .............................................. ..................................................
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Radosław Czerwiński

Data publikacji: 2005-04-11