Statut

Statut Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Uchwała Nr XLII/275/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010 roku

UCHWAŁA NR XLII/275/10

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.

1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.

420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska

w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać samorządowemu zakładowi budżetowemu - "Centrum Sportu i Rekracji

w Augustowe" Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/238/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja

2001r. w sprawie nadania Statutu miejskiemu zakładowi budżetowemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik do Uchwały Nr XLII/275/10 Rady

Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010r.

STATUT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zwane dalej Centrum jest jednostką

organizacyjną pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta Augustów, stanowiącą część

majątku Miasta Augustów, wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb

ludności, działajacą na podstawie:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,

poz. 1591 z poźn. zm.),

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września

2009 roku Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.),

c) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 226,

poz. 1675 z poźn. zm.),

d) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządzowych (Dz. U. z dnia

18 grudnia 2008 roku Nr 223, poz. 1458),

e) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie

szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów

budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu

w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 30 czerwca 2006 roku Nr 116, poz. 783

z poźn. zm.),

f) Uchwały Nr XXVII/237/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku

w sprawie utworzenia miejskiego zakładu budżetowego,

g) Niniejszego statutu.

2. Centrum działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, nad którym

bezpośredni nadzór i kontrolę sprawuje Rada Miejska w Augustowie.

3. Tworzenie, łączenie, likwidacja i przekształcanie w inną formę organizacyjno - prawną

następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Centrum może używać nazwy skróconej „CSiR w Augustowie”.

§ 2. Centrum rozlicza się z budżetem Miasta i posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 3. Siedziba Centrum znajduje się przy ul. mjr H. Sucharskiego 15 w Augustowie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4 . 1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze użyteczności

publicznej w zakresie kultury fizycznej mających na celu zapewnienie rozwoju

psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także

zachowanie i przywracanie jego zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Centrum należy bieżące zaspakajanie potrzeb w drodze

świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji,

rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej, a w szczególności:

a) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych,

b) prowadzenie sportu wyczynowego (sekcji sportowych) oraz rekreacji dla szkół, zakładów

pracy i rodzin,

c) prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie odnowy biologicznej, rehabilitacji dzieci

i dorosłych,

d) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej

i organizacji szkoleń,

e) współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami i sekcjami sportowymi, szkołami,

zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w sferze kultury

fizycznej,

f) gospodarowanie przekazanym mieniem.

§ 5. 1. Centrum prowadzi działalność na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty

z przychodów własnych oraz dotacji przyznawanych z budżetu Miasta Augustowa. Wysokość

dotacji określa uchwałą Rada Miejska w Augustowie.

2. Centrum może nadto prowadzić dodatkową działalność związaną z realizacją celów

statutowych (np. turystyka i wypoczynek, handel, gastronomia, wynajem pomieszczeń,

powierzchni, wypożyczanie sprzętu sportowo- rekreacyjnego) w celu zaspokojenia potrzeb

osób korzystających z usług Centrum.

3. Wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum oraz za korzystanie

z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, ujętych w cenniku usług Centrum zatwierdza

Burmistrz Miasta na wniosek Dyrektora Centrum. Pozostałe wysokości opłat i cen za usługi

świadczone przez Centrum ustala i wprowadza w formie zarządzenia Dyrektor Centrum.

III. ORGANIZACJA CENTRUM

§ 6. 1. Centrum zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Centrum.

2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Burmistrza Miasta Augustowa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa

potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta Augustowa.

3. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Augustowa.

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum wykonuje Burmistrz Miasta

Augustowa.

5. Dyrektor działając zgodnie z przepisami podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie

odpowiedzialność.

6. Dyrektor odpowiedzialny jest przed Radą i Burmistrzem Miasta Augustowa za

prawidłowe prowadzenie Centrum i raz w roku składa na sesji Rady Miejskiej w Augustowie

sprawozdanie z działalności Centrum. Informacje z bieżącej działalności Dyrektor składa

Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. 1. Do zakresu obowiązków Dyrektora Centrum w szczególności należy:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Centrum i kierowanie jego działalnością,

b) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,

c) kontrola zarządcza,

d) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum,

e) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych,

instrukcji i regulaminów.

§ 8. 1. Dyrektor realizuje zadania Centrum przy pomocy podległych pracowników.

2. Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum.

3. Prawa i obowiązki pracowników Centrum określają zakresy czynności.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych

komórek organizacyjnych i stanowisk określa Regulamin Organizacyjny.

IV. MIENIE CENTRUM

§ 10. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

2. Centrum gospodarując przekazanym mieniem komunalnym zapewnia jego należyte

wykorzystanie i ochronę.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla zakładów

budżetowych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w §1 ust. 1 lit. b) niniejszego

statutu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący

przychody, w tym dotacje z budżetu Miasta Augustowa, koszty i inne obciążenia, stan

środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz

rozliczenia z budżetem Miasta Augustowa.

3. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Centrum.

4. Przychody z działalności Centrum służą wyłącznie do realizacji jego zadań

statutowych.

a) wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu,

b) wpływy z opłat za korzystanie z usług,

c) wpływy z prowadzonej dodatkowej działalności.

6. Centrum może otrzymywać z budżetu Miasta Augustowa:

a) dotacje przedmiotowe,

b) dotacje celowe, na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz

środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

7. Centrum prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), ustawie

o finansach publicznych, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszego statutu oraz przepisach

wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz sporządza, według zasad tam podanych,

sprawozdania finansowe i budżetowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. 1. Statut Centrum uchwala Rada Miejska w Augustowie.

2. Zmiany w statucie wprowadzane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy

ustaw wymienionych w § 1 niniejszego statutu i rozporządzeń wykonawczych wydanych na

ich podstawie oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska w Augustowie

Wprowadzający: Rada Miejska w Augustowie

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2003-09-24