DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony

DYREKTOR

 CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

 o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat:

Stanowisko o pow. do 100,00 m kw stanowiące część działki Nr 1/42 (STRONA WSCHODNIA) położonej w Augustowie nad jeziorem Necko, celem świadczenia usług  działalności sportowo – rekreacyjnej, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 13 000,00 zł + VAT

wadium 3 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić nie mniej niż 50,00 zł (netto) + VAT

Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2021 r. o godz. 9oo w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w przy ul. mjr H. Sucharskiego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 lutego 2021 r. na rachunek Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Nr 21 1240 5787 1111 0010 6673 5293.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomości są wolne od obciążeń nie są przedmiotem zobowiązań.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona     w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Centrum Sportu i Rekreacji  w Augustowie.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie może odwołać przetarg z ważnych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego oraz opublikowane na stronie internetowej CSiR http: basenaugustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.csir.augustow.eu/

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego (w tym projekt zagospodarowania nieruchomości, koncepcję zagospodarowania działek, mapę zasadniczą oraz projekt umowy), , tel. 87 6436758. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem zagospodarowania nieruchomości oraz projektem umowy (w tym o prawach i obowiązkach stron).

 

                                                                                                                                           

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Ciszewska

Data wytworzenia: 2021-02-17

Wprowadzający: Administrator BIP CSiR

Data modyfikacji: 2021-02-17

Opublikował: Administrator BIP CSiR

Data publikacji: 2021-02-17