Filtry kieszeniowe - zapytanie o cenę

Termin ważności strony 2003-10-22
Tryb zamówienia publicznego - zapytanie o cenę. Zakup filtrów kieszeniowych.
Augustów, dnia 14

ZAPYTANIE O CENĘ Nr Zc/04/DT/03

Zamawiający : Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Adres : ul. mjr Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

Telfax (087) 643 67 58; (087) 643 67 59 .

kontakt -główny technolog Tomasz Wasilewski - 502 158 093

 1. Przedmiot zamówienia : Filtry kieszeniowe wg załącznika nr 1 do Zc/04/DT/03 .

 2. Opis sposobu przygotowania oferty :

 • każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę ,

 • wymaga się, aby oferta była dostarczona faxem lub pocztą na adres zamawiającego,

 • wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ,

 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert :

 • wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą lub faxem na adres zamawiającego do dnia 21.10.2003r. do godziny 900 ,

 • otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 21.10.2003r. o godzinie 930 w obiekcie CSiR w Augustowie - sekretariat .

 1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów :

 • wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zc/04/DT/03 ,

 • wypełnione oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do Zc/04/DT/03 .

 1. Wymagania :

 • cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do magazynu zamawiającego, ubezpieczeniem i opakowaniem ,

 • w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT ,

 • dokumentacja :

  • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

  • Deklaracja Zgodności .

  • Termin dostawy :

   • dostarczone najpóźniej 14 dni od daty zamówienia dostawy .

   1. Płatność przelewem w ciągu 14 dni .

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2003-10-15

Opublikował: Radosław Czerwiński

Data publikacji: 2003-10-15